Disclaimer

Copyright
De websites van Kloostermans Tafel en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links,
zijn eigendom van Kloostermans Tafel. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kloostermans Tafel. Het betreft de inhoud van alle Kloostermans Tafel websites, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Kloostermans Tafel. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Kloostermans Tafel is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Kloostermans Tafel, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Kloostermans Tafel is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Kloostermans Tafel is trots maar ook zuinig op het sterke merk dat door de jaren heen is opgebouwd. Om beschadiging aan het merk te voorkomen, zijn er duidelijke richtlijnen over het gebruik van de naam Kloostermans Tafel, het logo, de pay-off en de beelden van Kloostermans Tafel. Kloostermans Tafel staat niet toe dat één van haar intellectuele eigendomsrechten zonder haar voorafgaande uitdrukkelijke toestemming wordt verveelvoudigd of openbaar gemaakt door derden.
In het geval dat geen toestemming is verleend, maar er door derden toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van Kloostermans Tafel, zal Kloostermans Tafel zich op haar rechten beroepen. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op de derde partij worden verhaald. Het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Kloostermans Tafel voor commerciële doeleinden is in geen enkele situatie toegestaan mits daarvoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door Kloostermans Tafel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kloostermans Tafel, Afdeling Marketing e-mail:

Aansprakelijkheid
Kloostermans Tafel besteedt veel zorg en aandacht aan de op deze website getoonde informatie. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de websites verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal Kloostermans Tafel de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Kloostermans Tafel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. Kloostermans Tafel behoudt zich het recht voor recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Kloostermans Tafel alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Kloostermans Tafel niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in de website leiden naar websites buiten het domein van Kloostermans Tafel - geen eigendom van Kloostermans Tafel – zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat de bezoeker de website van Kloostermans Tafel. Hoewel Kloostermans Tafel uiterst terughoudend is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Kloostermans Tafel worden onderhouden wordt afgewezen.

Kloostermans Tafel sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen.

Nieuwsbrief ontvangen?

Contact

  • KVK: 55514243
  • BTW: NL 106889205B02

Openingstijden

Wij zijn geopend op afspraak.